MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1-Taraflar:

SATICI:

Ticari Unvan :

(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres : Şirince Mahallesi 220 Sokak 18/A Selçuk/İZMİR

Telefon : +90 532 310 98 88

E-posta Adresi : [email protected]


ALICI:

Adı, Soyadı veya Unvanı : Üyenin Adı

Adres : Üyenin Adresi

Telefon : Üyenin telefon numarası

Cep Telefonu : Üyenin Cep telefonu numarası

E-posta : Üyenin e-posta adresi

 

2- Konu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.apasataki.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, işbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunda yer alan tüm bilgilerin anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde açıklandığını ve bu bilgileri anladığını ve bu sözleşmeyi kabul ederek ürün siparişi verdiğini kabul ve beyan eder.

www.apasataki.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3-Sözleşme Tarihi ve Geçerlilik Süresi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu sözleşme Alıcı’nın e-posta adresine gönderilmiş ve alıcı tarafından elektronik ortamda verilen onay ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda sözleşmenin tarihidir. İş bu formda yer alan ürünlere ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler, ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerlidir. Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler iş bu formda yer alan ürünün Alıcı’ya teslim edilmesini takiben başlayacak ve sona erecektir.

4-Sözleşmenin İfası

4.1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı, Alıcı tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre Alıcı’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

4.2. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı’nın bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

4.3. Satıcı, aşağıdaki şartları sağlaması hâlinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

a) Sözleşmede kararlaştırılmış olması.

b) Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.

c) Alıcı’ları açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarının alınması.

5- Kartla ödeme

Ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6-Teslimat

Satın alınmış olan ürünler, alıcının vermiş olduğu teslimat adresine ve alıcının belirtmiş olduğu kişiye, sözleşme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde teslim edilecektir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Teslimat masrafları, kargo ücretleri ve paketleme ücretleri satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Ürün teslimatı kargo firmaları aracılığı ile yapılmaktadır. Kargo firmasının, ürünlerin alıcıya teslimi aşamasında yaşadığı aksaklıklardan satıcı sorumlu değildir. 

Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Sipariş konusu Ürün teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması veya elektronik ortamda onaylanması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Teslimat; stok durumunun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’ nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

7-Cayma Hakkı
Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda Alıcı’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Alıcı, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte teslim edilen diğer ekler, promosyon ve hediyeler, evrak ve diğer gereklilikler ile teslim edilmesi şarttır.

Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, Alıcı’ nın malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

8-Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

9-Mücbir Sebepler

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


10-Yetkili Mahkeme

Alıcıların şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

11-Hak ve Yükümlülükler

1- 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.apasataki.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcı’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcı’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı Satıcı’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

2- Alıcı ve Satıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

3- Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

4- Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6- Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

7- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.apasataki.com sorumlu değildir.

8- Alıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli herhangi bir nedenle Satıcı' ya tamamen ödenmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

9. Ürünler’in teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

10. Ürün bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm kanuni hakları saklıdır.

11. Alıcı, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

12- Borçlunun Temerrüdü

Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Alıcı’nın temerrüdünün Satıcı’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Alıcı herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.


13-Sözleşmenin Teyidi

Alıcı bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı